Miko Laakso Researcher

miko.laakso@aalto.fi
+358 50 521 5355